Regulamin

Zasady działania Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych

Zadania Kapituły

 1. Kapituła Stopni Harcerskich i Naramiennika Wędrowniczego (KSHiNW) to zespół współodpowiedzialny za rozwój harcerzy, realizuje swoje zadania poprzez:
  • prowadzenie prób na stopnie starszoharcerskie i wędrownicze
  • prowadzenie prób wędrowniczych
  • pracę z opiekunami prób
  • współpracę z drużynowymi, przewodniczącymi KI oraz szczepowym.

Powoływanie i właściwości Kapituły

 1. KSHiNW powołuje rozkazem komendant 7 SzDHiZ „Aurelius”. W skład Kapituły wchodzą instruktorzy i wędrownicy, którzy posiadają stopień HO i HR, w tym przynajmniej jeden podharcmistrz.
 2. KSHiNW prowadzi próby na stopnie starszoharcerskie i wędrownicze oraz próby wędrownicze zarówno członków 7 SzDHiZ „Aurelius” , jak i innych chętnych.
 3. Przewodniczącym KSHiNW może być instruktor w stopniu podharcmistrza i stopniu Harcerza Rzeczpospolitej.
 4. KSHiNW liczy co najmniej 3 instruktorów lub wędrowników w stopniu co najmniej HO
 5. Próby na wniosek KSHiNW otwiera i zamyka właściwy drużynowy, przewodniczący KI lub szczepowy.
 6. Regulamin – zasady działania oraz zmiany w dokumencie uchwala Kapituła, a zatwierdza szczepowy w swym rozkazie.

Tryb pracy Kapituły

 1. Członków KSHiNW mianuje komendant 7 SzDHiZ „Aurelius”
 2. Kapituła spotyka się regularnie w miarę zapotrzebowania.
 3. Na spotkaniu Kapituły powinno być obecnych minimum dwóch jej członków

Praca z opiekunami prób

 1. KSHiNW prowadzi pracę z opiekunami prób w szczególności przez:
  • udostępnianie materiałów dotyczących zdobywania stopni harcerskich
  • organizowanie seminariów, warsztatów i konsultacji dla opiekunów prób

Dokumentacja pracy Kapituły

 1. Dokumentacja pracy KSHiNW obejmuje:
  • protokoły z posiedzeń KSHiNW
  • zadania trwających prób oraz wnioski o otwarcie prób
  • dokumentację zamkniętych prób
  • rejestr prowadzonych prób.

Zasady zdobywania stopni harcerskich

 1. Stopień harcerski jest odzwierciedleniem poziomu wiedzy, dojrzałości harcerskiej.
 2. Stopnie harcerskie:
  • ochotniczka – młodzik (harcerski)
  • tropicielka – wywiadowca (harcerski)
  • pionierka – odkrywca (sth.)
  • samarytanka – ćwik (sth.)
  • harcerka – harcerz orli (wędrowniczy)
  • harcerka – harcerz RP (wędrowniczy)

są zdobywane przez członków zwyczajnych ZHP.

 1. Opiekunem próby ba stopnie harcerskie może być harcerz, który posiada co najmniej stopień wyżej. Instruktor może być opiekunem na wszystkie stopnie harcerskie.

Tryb zdobywania stopni harcerskich

 1. O otwarciu pierwszego stopni decyduje odpowiedni drużynowy, przewodniczący KI lub szczepowy. Harcerz zdobywający stopień sth., wędrowniczy powinien zapoznać się z regulaminem Kapituły.
 2. KSHiNW akceptuje opiekuna próby, przedstawionego przez otwierającego próbę lub wyznacza za jego zgodą innego opiekuna.
 3. Opiekun jest odpowiedzialny za poziom dojrzałości kandydata na stopień.
 4. Otwierający próbę wspólnie z opiekunem próby ustala program próby, który:
  • jest drogą dojścia do poziomu, wynikającego z idei i wymagań stopnia
  • jest powiązany z planem pracy środowiska
  • wiąże się z pełnioną przez niego funkcją
  • określa przewidywany czas trwania próby.
 5. Otwierający próbę składa kartę próby do KSHiNW.
 6. Otwarcie próby wymaga zgody bezpośredniego przełożonego osoby otwierającej próbę.
 7. Kapituła po rozmowie z kandydatem i opiekunem oraz pozytywnym przyjęciu programu próby wnioskuje do właściwego drużynowego, przewodniczącego KI lub szczepowego o otwarcie próby.
 8. Otwarcie próby ogłaszane jest rozkazem.
 9. KSHiNW ma prawo:
  • zmienić za zgodą lub na wniosek zainteresowanego, proponowane zadania, opiekuna próby i czas jej trwania
  • w uzasadnionych wypadkach skrócić okres zdobywania stopnia.
 10. Zadania na stopnie powinny być zgodne z „Regulaminem stopni harcerskich ZHP”.
 11. W celu zamknięcia próby:
  • zdobywający stopień składa do KSHiNW kartę próby z potwierdzeniem zrealizowanych zadań i ich pisemną dokumentacją oraz opinią bezpośredniego przełożonego
  • opiekun przedstawia KSHiNW opinię o zdobywającym stopień i przebiegu próby
  • KSHiNW po rozmowie ze zdobywającym stopień i jego opiekunem zamyka próbę z wynikiem pozytywnym lub negatywnym, kierując do odpowiedniego drużynowego, przewodniczącego KI lub szczepowego odpowiedni wniosek
 12. Po pozytywnym zamknięciu próby, drużynowy, przewodniczący KI lub szczepowy przyznaje stopień rozkazem.

Tryb prowadzenia prób wędrowniczych

 1. Wędrownik sam decyduje się na zgłoszenie do odbycia próby wędrowniczej.
 2. Do trybu prowadzenia prób tyczy się również III punkty 2 – 9, 12.
 3. Zadania na próbę wędrowniczą powinny być zgodne z ideą próby.